Aanmeldingsformulier
kenningsmakingsgesprek

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Wat is bedrijfshulpverlening ?

Het doel van een bedrijfshulpverlening (BHV organisatie) is om bij noodsituaties of situaties, die tot een noodsituatie kunnen leiden, snel in te kunnen grijpen in afwachting van hulp van buitenaf, waarbij:

  • bij ongevallen eerste (levensreddende) hulp kan worden verleend
  • door ontruiming zoveel mogelijk wordt voorkomen dat er persoonlijk  letsel ontstaat
  • eventuele slachtoffers worden gered en voorzien van een eerste medische behandeling
  • de brand en/of andere noodsituatie wordt bestreden teneinde schade aan  gebouw,  installaties en inventaris, evenals negatieve milieueffecten  te beperken.

Dit vroegtijdig ingrijpen is vooral in het belang van de veiligheid van de leerlingen en het personeel.

BHV’ers moeten in ieder geval kunnen optreden bij stoornissen in het bewustzijn, de ademhaling of de bloedsomloop en bij shock.

Bij een brand in een school zijn het blussen, alleen bij een beginnende brand, en de ontruiming, de belangrijkste taken.

Het bedrijfsnoodplan bevat een uitgewerkte organisatorische opzet met als doel het onder controle brengen c.q. onder controle houden van een noodtoestand in KC. de Uilenburcht in Beerta. Daarnaast zijn in het plan procedures en richtlijnen opgenomen voor buitengewone situaties buiten de locatie, waarbij de organisatie van KC de Uilenburcht actie moet ondernemen.

Het wettelijke kader voor de BHV organisatie is de ARBO-wet. Hierin is vastgelegd dat ieder bedrijf een BHV organisatie moet hebben en wat de minimale omvang ervan moet zijn. Om de taken, verantwoordelijkheden en procedures vast te leggen, heeft de school een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en bijbehorende plan van aanpak. Omdat er, ondanks alle inspanningen van de directie en alle medewerkers, altijd restrisico’s overblijven, is de BHV organisatie opgezet.

Voor de veiligheid van iedereen is het van belang dat het personeel, de leerlingen en de bezoekers van de KC de Uilenburcht weten hoe te handelen bij een calamiteit en de aanwijzingen van de BHV’ers strikt opvolgen.

De Bedrijfshulpverleners zijn:

  • Iris Kuiper
  • Agnes Lautenbach
  • Fenneke Hartog (PSZ)
  • Diana Gernaat (PSZ)

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

KC de Uilenburcht

Directeur: Iris Kuiper

F.J.J Dreweslaan 1
9686 NG Beerta

0597 - 331 651
kcdeuilenburcht@sooog.nl