Aanmeldingsformulier
kenningsmakingsgesprek

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De MR is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR overlegt met de directeur over belangrijke schoolzaken, zoals kwaliteit van het onderwijs, geldbesteding, veiligheid op school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

De MR oordeelt over de (beleids)voorstellen van de directie; de lijnen die door de directie worden uitgezet en de wijze waarop die lijnen worden uitgevoerd. Daarbij kan de MR ook zelf met voorstellen komen. Voor besluiten over tal van onderwerpen moet de schoolleiding verplicht advies aan de MR vragen. Ook zijn er veel besluiten die de schoolleiding alleen mag nemen als de MR ermee heeft ingestemd. Soms heeft de hele medezeggenschapsraad die instemmingsbevoegdheid, soms hebben alleen de ouders in de MR, of alleen de leraren in de MR de instemmingsbevoegdheid. De MR heeft regelmatig, ongeveer eens in de 6 weken, overleg met de directeur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Wat doet de MR niet?

De MR is er wel om de belangen van ouders en kinderen in de school te behartigen. De MR is er niet om individuele problemen tussen ouders/kinderen en de school te bespreken. Uw individuele problemen moeten worden besproken met de leerkracht of de directie. De MR kan wel uw signalen oppikken om dit te gebruiken als ‘kapstok’ om het onderwerp (algemeen) ter bespreking in de vergadering met de directie te brengen.

Communicatie met ouders

De MR hecht grote waarde aan de mening van de ouders en aan een breed draagvlak voor de uitoefening van haar taak. Onder goede communicatie met ouders verstaat de MR: het goed informeren van ouders, luisteren naar ouders en het meewegen van de meningen van de ouders. Ouders kunnen hun vragen, opmerkingen en klachten altijd kwijt aan ieder MR-lid afzonderlijk of richten aan de voorzitter en/of het secretariaat van de MR. Dit kan persoonlijk, telefonisch, via de post of e-mail. Hierbij zal de MR steeds zorg dragen voor een schriftelijke terugkoppeling. Mogelijk heeft een vraag of opmerking een zodanig algemeen karakter dat deze wordt besproken tijdens een MR-vergadering. Hieronder zijn namen, telefoonnummers en e-mailadressen van de MR-leden te vinden. De geplande vergaderdata worden geplaatst op de site. Ook komt het jaarverslag op de website. De MR kan en zal ook gebruik maken van de nieuwsbrieven die de school via de kinderen aan de ouders verstrekt. Bijvoorbeeld bij het begin van het schooljaar om de nieuwe MR voor te stellen, wanneer de MR extra aandacht wil vragen voor een bepaald onderwerp en om gedurende het schooljaar een kort overzicht te geven van de activiteiten en de bereikte resultaten.

Samenstelling van de MR

In de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). De MR bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. De directeur is geen lid van de MR maar overlegpartner. Hij wordt uitgenodigd door de MR en is bij een gedeelte van de vergadering aanwezig. Bij de vergaderingen van de MR is ook een vertegenwoordiger van de ouderraad aanwezig. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad en hebben de mogelijkheid om aan cursussen deel te nemen om hun kennis te vergroten. De MR wordt rechtstreeks door en uit de ouders en leerkrachten gekozen volgens de bepalingen van het reglement van de MR.

  • De voorzitter : Erwin Sebens, esebens@gmail.com
  • Het secretariaat : Laureen Dijks Tel. 0597-331651 L.Dijks@sooog.nl

Overige ouders:

  • Harm jan de Hoop, dehooponderhoud@live.nl
  • Gerwin Jansen, ghl.jansen@ziggo.nl

Overig personeel:

  • Zwannet Bos, z.bos@sooog.nl
  • Melissa Schipper, m.schipper@sooog.nl

Wij vergaderen in schooljaar 2022/2023 op:

- 26 september

- 28 november

- 16 januari

- 20 maart

- 22 mei (Onder voorbehoud)

- 26 juni

4864-Jaarverslag MR 2022 (PDF)

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

KC de Uilenburcht

Directeur a.i.: Bianca Ruiter-Horlings

F.J.J Dreweslaan 1
9686 NG Beerta

0597 - 331 651
kcdeuilenburcht@sooog.nl