Aanmeldingsformulier
kenningsmakingsgesprek

Ouders

 

Betrokkenheid, eenheid, eerlijkheid, veiligheid en respect zijn de bouwstenen om vertrouwen op te bouwen, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat.

 

Waarom vinden we ouderbetrokkenheid op KC de Uilenburcht belangrijk?

Vaak hoor je de quote: “Zonder ouders geen kinderen, zonder kinderen geen onderwijs”. Hoewel bovenstaande natuurlijk waar is, is dit voor ons niet waar het bij ouderbetrokkenheid om draait.

Op KC de Uilenburcht hechten we waarde aan een goede relatie waarbij professionals en ouders zich samen verantwoordelijk voelen en bijdragen aan de ontwikkeling en het onderwijs van het kind.

 

Waarom?

Samenwerking tussen kindcentrum en ouders bevordert het welzijn en de ontwikkeling van het kind.

Binnen ons Kindcentrum streven we een goede relatie na waarbij wij als professionals samen met de ouders bijdragen aan de ontwikkeling en het onderwijs van kinderen.

Heldere communicatie is hierbij een van de sleutels. Bij de jongere kinderen die niet zelfstandig naar school gaan, zien en spreken we elkaar regelmatig. Onze wens is om de relatie de gehele schoolloopbaan in stand te houden, dus ook als de kinderen ouder worden.

 

Wat vinden we dan belangrijk?

We vinden het belangrijk dat we mét elkaar praten, waarbij we elkaar vertrouwen en respecteren. De leerkracht in zijn rol als professional, de ouder als opvoeder, en het kind dat mag zijn wie hij/zij is.

Als kindcentrum willen we ook graag duidelijkheid bieden en wederzijdse verwachtingen uitspreken. Het elkaar op de hoogte houden van de ontwikkeling en het welzijn van het kind staat daarbij centraal.

 

Hoe ziet dit er dan uit op KC de Uilenburcht?

 • We houden elkaar op de hoogte van de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen. (ook als het goed gaat)
 • We luisteren naar elkaar en nemen elkaar serieus. We passen hoor en wederhoor toe.
 • We zijn en gedragen ons als volwaardige en gelijkwaardige gesprekspartners.
 • We zijn samen verantwoordelijk voor de gezamenlijk gemaakte afspraken en zullen deze evalueren.
 • We nemen tijd voor overleg.

 

 • Ouders vertrouwen het kindcentrum hun kind toe.
 • Ouders respecteren de regels van het kindcentrum.
 • Ouders zijn op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken en tonen hier belangstelling voor.
 • Ouders zijn aanwezig bij de voortgangsgesprekken over en met hun kind.
 • Ouders zijn bereid thuis ondersteuning te bieden indien nodig.
 • Ouders zijn voorafgaand aan het schooljaar op de hoogte van de gewenste ondersteunende taken en activiteiten. Onze wens is, om dit niet verplicht te stellen, maar dat ouders zich zo betrokken voelen dat zij dit vrijwillig doen. Ons gedrag speelt hier natuurlijk een rol in. Ouders voelen zich gewaardeerd, we tonen dit door dit uit te spreken.
 • Ouders zijn altijd welkom om hun ongenoegen over het kindcentrum (we hopen dat dit niet aan de orde is) op school te bespreken. Bespreek het daar waar het hoort en niet op het plein of de sociale media. Maak daarvoor in eerste instantie een afspraak met de groepsleerkracht.

 

 • Het Kindcentrum zet ouderpanels in om input te krijgen over vragen en wensen die spelen bij ouders. Tevens vraagt de school regelmatig feedback omtrent het thema ‘ouderbetrokkenheid’.
 • Het kindcentrum respecteert en accepteert de leerlingen zoals zij zijn.
 • School doet systematisch onderzoek met behulp van ouder- en leerlingtevredenheidspeilingen en het voeren van kindgesprekken.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

KC de Uilenburcht

Directeur: Iris Kuiper

F.J.J Dreweslaan 1
9686 NG Beerta

0597 - 331 651
kcdeuilenburcht@sooog.nl