Aanmeldingsformulier
kenningsmakingsgesprek

Oudercontact

Belang van betrokkenheid ouders
We vinden het een belangrijke voorwaarde dat er een goed contact is tussen de school en thuis. We willen ouders breedvoerig informeren over het onderwijs bij ons op school. Dit doen we o.a. middels de website, nieuwsbrieven, en ouderapp. We gaan ervan uit dat goed geïnformeerde ouders, tevreden ouders zijn.

Informatievoorziening
We starten het schooljaar met een startgesprek. Het startgesprek is bedoeld om een goede start met elke ouder te maken. Samen werken aan de ontwikkeling van een kind vraagt om een stevige vertrouwensrelatie tussen de leerkracht en de ouder en dus om een individuele start met elke ouder. Gelijkwaardigheid en een gezamenlijke verantwoordelijkheid vormen de basis van het gesprek. Niet de school bepaalt hoe het gesprek eruitziet, maar de leerkracht en de ouders zijn hiervoor sámen verantwoordelijk. De inhoud wordt afgestemd op de individuele behoefte van het kind en kan er in elke situatie anders uitzien.  Dit geldt ook voor de contactmomenten voor de rest van het schooljaar. 

De ouders worden een aantal keren per jaar d.m.v. een individueel gesprek op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind. Verder kunt u na schooltijd bij ons terecht indien er vragen en/of onduidelijkheden zijn. 2 keer per jaar krijgen de leerling een rapport mee.

In alle groepen zijn wij bereid om u eens te ontvangen om een morgen/ middag mee te draaien in de groep. Het kan heel verhelderend zijn om te zien hoe het reilt en zeilt in de groep. Van ouders verwachten we dat indien er problemen rijzen en/of onduidelijkheden bestaan, men op school komt om het te bespreken. Als wij hiervan in kennis worden gesteld, dan kunnen we erover praten en gezamenlijk tot een oplossing komen.

Daarnaast hebben we in oktober een inloopavond. Uw kind(eren) informeert u tijdens deze avond zelf over diverse zaken die betrekking hebben op de gang van zaken in de klas. Ook is de leerkracht in de klas aanwezig om informatie te geven over het onderwijs dat geboden wordt. 

 

Protocol gescheiden ouders
Volgens het burgerlijk wetboek hebben scholen een informatieplicht. De school is verplicht om beide ouders te informeren over belangrijke feiten en omstandigheden van het kind. Informatieverstrekking is van belang om te voorkomen dat het kind van zijn of haar ouders vervreemdt. Het gaat hierbij om een wederkerig belang van kind en ouder. Als een echtscheiding niet in harmonie plaats vindt, kunnen er problemen ontstaan. Uitgangspunt voor de school is het belang van het kind. Dit belang kan het best gewaarborgd worden als de school geen partij wordt in een mogelijk conflict.

De school zal zich daarom neutraal opstellen en uitvoering geven aan de wet- en regelgeving ten aanzien van de informatieverstrekking aan ouders.

In de bijlage kunt u het hele prococol vinden.

Protocol gescheiden ouders (DOC)

 

 

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

KC de Uilenburcht

Directeur: Iris Kuiper

F.J.J Dreweslaan 1
9686 NG Beerta

0597 - 331 651
kcdeuilenburcht@sooog.nl