Aanmeldingsformulier
kenningsmakingsgesprek

Sociale veiligheid

De school en sociale veiligheid voor uw kind.
Een sociaal veilige school is een plek waar leerlingen, ouders en onderwijspersoneel zich veilig voelen. Problemen als pesten, discriminatie en seksuele intimidatie verdienen daarom de volle aandacht. Daarnaast is een schoon en goed onderhouden schoolgebouw van belang. Voor ouders en leerlingen is het belangrijk te weten wat de school aan veiligheid doet. Scholen zijn daarom verplicht hen hierover te informeren. Elke onderwijsinstelling moet daarnaast beschikken over een vertrouwenspersoon en een klachtenregeling.

Gedragsregels.
Voor een veilig klimaat is het van belang dat een school problemen in een vroeg stadium onderkent en daarop reageert. Het is belangrijk dat leerlingen graag naar school gaan en dat de leraren hen serieus nemen. De school gaat bestaand sociaal onveilig gedrag tegen. Maar de school stimuleert sociaal gedrag ook actief. Een voorbeeld hiervan is het invoeren van door leerlingen, ouders, schoolleiders en leraren overeengekomen gedragsregels. Ook onderwijs dat is afgestemd op de wensen en mogelijkheden van individuele leerlingen kan bijdragen.

 

Afspraken over opvoeden en gedrag van kinderen tussen school en ouders (Opvoedkundige uitgangspunten).

Er blijven altijd verschillen in de manier waarop ouders en leerkrachten kinderen opvoeden. Dat is niet erg, als ouders en leerkrachten het over de belangrijkste zaken maar met elkaar eens zijn. Belangrijk is dat we de gezamenlijke uitgangspunten en afspraken over opvoeding en gedrag vastleggen en van elkaar weten. Zo weten ouders en leerkrachten van elkaar dat zij op dezelfde manier de kinderen leren zich te houden aan de afgesproken regels. Dat is duidelijk voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten. Voor thuis en school geldt dat we regels en grenzen stellen aan onze kinderen/leerlingen en daarin moeten we consequent zijn. Doen wat afgesproken wordt! Geef duidelijkheid en biedt structuur. Beide ouders op een lijn en je niet laten manipuleren heeft te maken met consequent en duidelijk zijn. Gezag mag, maar wel goed uitleggen waarom iets niet mag. Er moet ruimte zijn voor verweer van het kind. Je blijft echter als ouder en leerkracht ‘de baas’, en je verliest je niet in eindeloos discussiëren. Geen conflict aangaan, maar de kinderen de afspraken en regels leren accepteren. De regels zijn dus belangrijk, maar geen regels om de regels. Regels ervaren als een verbetering van het klimaat thuis en op school.

 

Wat ouders en leerkrachten belangrijk vinden:

 • We tonen respect voor alles om je heen (mensen, dieren, planten en culturen).
 • Accepteren dat iemand anders is en doet, anders eruit ziet, anders denkt en voelt.
 • Wederzijds respect voor elkaar, elkaar waarderen om wat we zijn, niet kleineren en belachelijk maken.
 • We willen naar elkaar luisteren en we respecteren ook de mening van het kind.
 • Ouders, kinderen en leerkrachten gaan op een eerlijke en open manier met elkaar om.
 • We willen bij de kinderen een gevoel voor rechtvaardigheid, sociale bewogenheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid ontwikkelen.

 

Afspraken school en ouders (waarop we elkaar mogen aanspreken):

 • We brengen respect over door het goede voorbeeld te geven.
 • We bespreken het hoe en waarom van de afspraken met de kinderen.
 • We spreken kinderen aan als zij zich niet aan de afspraken houden en zorgen zo nodig voor een gepaste maatregel.
 • We laten kinderen zich in voorkomende gevallen verplaatsen in een ander en doe anderen niet aan wat we zelf ook niet zouden willen.
 • We waarderen de prestaties van kinderen.
 • We leren kinderen zich netjes en beleefd te gedragen en corrigeren daarop.
 • We leren kinderen zich eerlijk te gedragen, we verlangen eerlijkheid van de kinderen, moedigen die eerlijkheid aan en waarderen die eerlijkheid ook.
 • We leren kinderen ruzies op te lossen zonder elkaar aan te komen.
 • We hebben respect voor elkaars lichaam, kleding en eigendommen.

*) Bovenstaande zaken gedijen het best in een sfeer van vertrouwen, veiligheid en geborgenheid.

Wat mogen ouders van school verwachten:

 • De school besteedt regelmatig, in en buiten de lessen, aandacht aan normen en waarden.
 • De school doet dit door gebruik te maken van programma’s waarmee kinderen sociale vaardigheden en weerbaarheid kunnen worden aangeleerd.
 • In groepen wordt er regelmatig gepraat over allerlei onderwerpen en situaties die kinderen meemaken. Problemen, die er zijn in het omgaan met elkaar, worden direct bespreekbaar gemaakt. We praten met elkaar om elkaars bedoelingen en gedrag te begrijpen en bespreekbaar te maken, en om de problemen op te lossen.
 • Een groot probleem kan via een thema, brochure, boek, verhaal e.d. worden behandeld.
 • De school leert kinderen samenwerken aan door vele samenwerkingsvormen bij de lessen, en ook door om behulpzaamheid te vragen en opdrachten te geven (klassendiensten en werkroosters). Waarden als verantwoordelijkheid, sociale bewogenheid, er niet alleen voor staan, iets voor elkaar willen doen, interesse in de ander en saamhorigheid komen hierbij aan bod.

 

We moeten als ouders en leerkrachten de kinderen die bagage meegeven voor het leven waarmee ze zich in de samenleving kunnen redden. We moeten dus proberen thuis en op school de ‘opvoedkundige koffer’ met dezelfde bagage te vullen. Natuurlijk mogen in die koffer ook een paar speciale dingen van thuis en school apart ingepakt worden. Op de inhoud van de koffer willen de ouders en leerkrachten zich laten aanspreken. En dan kunnen we veilig op reis!

 

Veiligheidsplan (PDF)
Protocol schorsing en verwijdering (PDF)
Anti- Pestprotocol (PDF)

 

KC de Uilenburcht

Directeur: Iris Kuiper

F.J.J Dreweslaan 1
9686 NG Beerta

0597 - 331 651
kcdeuilenburcht@sooog.nl